ENSO Health heeft Trajectum ondersteund bij het realiseren van de 24/7 crisis opvangmogelijkheid voor mensen met een IBS en een Wlz-indicatie.

Met de inwerkingtreding van de Wet Zorg en Dwang en de Wet Verplichte GGZ is de opvang voor mensen in crisis met VG-problematiek losgekoppeld van de crisisdiensten in de GGZ. De VG-sector moet nu zelf de opvang organiseren. In het oosten van Nederland is Trajectum door de zorgkantoren van Menzis en Zilveren Kruis gevraagd deze opvangmogelijkheid te realiseren. De opvangvoorziening is gekoppeld aan de locatie Rekken waar reeds een crisisafdeling is.

 Samen met een projectgroep uit verschillende onderdelen van de organisatie hebben we kansen en knelpunten geïnventariseerd. De inhoudelijke aspecten van de zorgverlening werden uitgewerkt, hierbij waren de psychiaters en regiebehandelaren in de lead. De aspecten met betrekking tot bedrijfsvoering, haalbaarheid en financiële zaken werden in kaart gebracht. De afdeling zelf participeerde actief om deze opvangmogelijkheid te realiseren. Belangrijk was om ook de betrokken medewerkers te trainen en in het netwerk gerichte afspraken te maken over de voorwaarden voor opname, de rol van de verwijzer tijdens en na opname, en de uitstroom. Een crisisplaats is immers voor maximaal 72 uur, binnen deze tijd moet gezocht worden naar een passend vervolg. Tijdens kantooruren is de crisisregisseur van het zorgkantoor hiervoor verantwoordelijk.

Van belang was dat de werkwijze breed wordt gedragen, een cliënt in een crisissituatie zorgt altijd voor een zekere mate van spanning en een heldere werkwijze is daarbij behulpzaam. Er zijn protocollen en werkinstructies opgesteld, en stroomschema’s voor aanmelding en opname. Praktische zaken zoals oproepdiensten, aanrijtijden en ICT zijn uitgewerkt. Een van de relevante aspecten was het buiten kantooruren realiseren van een goede somatische screening. Trajectum heeft daar een passende oplossing in gevonden. Natuurlijk hoorde een gedegen financiële analyse hier ook bij.

Trajectum heeft in de uitwerking van deze 24/7 crisis opvangmogelijkheid het FHIC-gedachtengoed toegepast. Hierbij zijn contact en veiligheid door contact van groot belang. Zo hebben we bewust uitgewerkt hoe we een cliënt in crisis een warm welkom kunnen geven. Ook de mogelijkheid voor een naaste of een begeleider om te overnachten is hierbij gerealiseerd.

 Het doel om per 1 januari 2021 de 24/7 crisisopvangmogelijkheid te realiseren is gehaald, een compliment voor de enthousiaste betrokkenheid van de medewerkers in de projectgroep is hierbij op z’n plaats.

Terug naar projecten

Contact