De financiering van de GGZ gaat per 1 januari 2022 over op een nieuwe bekostigingsmethodiek.

In mei 2019 heeft de NZa het advies Zorgprestatiemodel GGZ en FZ uitgebracht waarmee de implementatie van het zorgprestatiemodel is gestart. Het zorgprestatiemodel wordt vanaf 2022 de nieuwe bekostiging voor de GGZ en forensische zorg. Een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is.

De vergelijking met de implementatie van de DBC-financiering is snel gemaakt. De nieuwe bekostiging heeft net als 10 jaar geleden de invoering van de DBC’s een grote impact op elke GGZ of FZ instelling. Elke majeure wijziging kent zijn eigen uitdagingen. En deze wijziging grijpt in op elk deel van de organisatie, van planning, registratie, tot verkoop en verantwoording.

Het landelijk programma is inmiddels op stoom, de contouren zijn uitgewerkt en de invoeringsdatum is bepaald! Tijdige voorbereiding is dus essentieel…

Leest u mee wat er op u afkomt?

Tot nu toe…
Het landelijke programma is sinds de zomer van 2019 uit de startblokken. Dit programma heeft de eerste helft van 2020 uitwerkingen opgeleverd op het gebied van regelgeving, veldafspraken, implementatie en zorgvraagtypering. Deze uitwerkingen zijn de start voor het implementatietraject van de zorgaanbieders.

Wat gaat er veranderen?

De D(B)BC’s gaan verdwijnen en daarmee ook de lange periode tussen behandeling en facturatie.

Elk behandelcontact, consult genoemd, wordt apart geregistreerd en betaald. Daarmee zijn de kosten op dagbasis voor u en de zorgverzekeraars inzichtelijk.

Elke bevoegd behandelaar kan een eigen consult declareren op basis van de afgesproken tarieven met de financiers. Dit tarief verschilt door de duur en de setting waarin de zorg wordt geleverd en de beroepsgroep. De tarieven zijn verdeeld in acht tijdvakken. De negen settings brengen onderverdeling aan naar een vrijgevestigde behandelaar, een geïntegreerde instelling, ambulante-of klinische zorg, mono-en multidisciplinair, groepstherapie en forensische zorg.

Schrik niet, dit totaal leidt vooralsnog tot meer dan 1.000 variaties.

Periodiek, waarschijnlijk maandelijks, kan de geleverde zorg per cliënt tot dat moment gefactureerd worden. Alleen de directe cliëntencontacten worden in rekening gebracht. Het tarief is daarmee inclusief een vast bedrag voor nawerk en verslaglegging, de zogenaamde indirecte tijd.

De methodiek gaat gelden voor de hele GGZ zorg in de ZVW en FZ. Daarmee verdwijnen ook de schotten tussen de basis-, gespecialiseerde en langdurige GGZ. 

De belangrijkste thema’s

Organisatorische impact
De financiering van de zorg wijzigt en daarmee de organisatie daarvan. Het EPD-systeem zal in de meeste gevallen door de softwareleverancier worden aangepast. Een andere manier van werken in de praktijk zult u zelf moeten doorvoeren.

Zowel de zorgverlening als de ondersteunde processen veranderen. Bijvoorbeeld het plannen, registreren en verantwoorden van de zorg. Verantwoording op basis van minuten is verleden tijd en elke beroepsgroep kent zijn eigen tarief.

Het model geeft een eerlijkere vergoeding voor de verschillende beroepsgroepen. Daarmee vervalt de druk van de behandelmix. Het vaste tarief per consult, inclusief de indirecte tijd, kan een heroverweging geven welke (administratieve) taken door ondersteunende functionarissen uitgevoerd kunnen worden.

Deze majeure omslag betekent dat iedereen opnieuw zijn weg moet zien te vinden in registratie, facturatie en verkoop. Alle wijzigingen zullen in de sturingsinformatie doorgevoerd moeten worden, en de gehele organisatie zal geleerd moeten worden met het nieuwe model om te gaan.

Belangrijk is dat er ook als het nieuwe model van kracht wordt de zorg rendabel is.

Financiële impact
De financiering en afrekening van de verleende zorg verandert dusdanig dat het op voorhand lastig is om goed te bepalen in hoeverre de opbrengsten op peil blijven.

Er zijn inmiddels partijen die de eerste simulatiemodellen hebben ontwikkeld. De oude gevulde D(B)BC’s worden hierbij vertaald naar de nieuwe consulten. Daarmee is een eerste inschatting te maken hoe de opbrengsten in de oude situatie zich verhouden tot de nieuwe situatie.

Met de verzekeraars kunnen de eerste twee jaar afspraken gemaakt worden om dit effect te mitigeren, maar of dit afdoende is moet nog maar blijken en na twee jaar vervalt dit vangnet.

Aangezien er sneller gefactureerd kan worden zullen eventuele onderhanden werk voorschotten teruggevorderd worden. Belangrijk is tijdig de gevolgen voor de liquiditeit in beeld te brengen.

Zorgverkoop
De zorgverkoop wijzigt fundamenteel. Er worden voor het jaar 2022 geen D(B)BC’s meer afgesproken maar consulten.

Complex hierbij is dat de basis-en gespecialiseerde GGZ niet meer separaat van elkaar gezien kunnen worden, evenals de langdurige GGZ.

De eerste afspraken zullen al voor het overgangsjaar 2021 gemaakt worden, immers de D(B)BC’s zullen ultimo 2021 hard afgesloten worden en daarmee zullen ook de afspraken voor dat jaar veel lager uitvallen.

De eerste stap is het maken van een eigen impactanalyse om vervolgens tot een goed implementatieplan te komen.

Begin tijdig, het is snel 2022!

Meer informatie?

Meer informatie is te vinden op: www.zorgprestatiemodel.nl

Of neem contact ons op via www.ensohealth.nl

Terug naar inspiratie

Contact