ENSO Health in samenwerking met Harbers Advies en Management in Healthcare ondersteunen RIBW AVV in de transitie van Wmo naar Wlz GGZ.

Naar schatting hebben in Nederland rond tienduizend mensen met een psychische stoornis een blijvende behoefte aan permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Deze mensen krijgen vanaf 2021 directe toegang tot zorg op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Er is een groep mensen die deze zorg nu nog krijgt via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).

Deze mensen komen in aanmerking voor een indicatie Wlz GGZ welke verzilverd wordt per 01-01-2021. De toeleiding vindt niet vanzelf plaats, hier gaat een lang en bewerkelijk proces aan vooraf voordat het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) een Wlz GGZ indicatie kan verstrekken aan cliënt. In de diverse processtappen is onder andere nodig: ondertekende toestemmingsformulieren van cliënt, medische gegevens/behandelplannen van behandelaren, ingediende aanvraag voor een Wlz GGZ indicatie bij CIZ.

We hebben dit proces ondersteund met als doel tijdig de mensen toe te leiden naar een Wlz GGZ indicatie. In de rol van projectleider is intern nauw samengewerkt met de betrokken coördinatoren om tijdig de aanvragen ingediend te zien terwijl er daarnaast intensief werd samengewerkt met externe partners om op tijd alle gegevens te ontvangen die nodig waren voor het indienen van een aanvraag. Alle aanvragen zijn op tijd ingediend bij CIZ!

Terug naar projecten

Contact