Vanuit Continuïteit van Zorg (zie www.continuïteitvanzorg.nl) zijn landelijk vier pilotregio’s met elk een levensloopaanbieder aangewezen om de levensloopbenadering voor personen met (potentieel) gevaarlijk gedrag en een psychische stoornis, verslaving, LVG en/of NAH in ketenverband vorm te geven. De provincie Limburg is een van de pilotregio’s. Mondriaan, STEVIG|dichterbij, Vincent van Gogh en de Rooyse Wissel werken hierin samen met de Limburgse Zorg- en Veiligheidshuizen, gemeentes, maatschappelijke opvang, reclassering, politie, officier van justitie, jeugdzorg en andere (zorg)aanbieders. Natuurlijk worden ook ervaringsdeskundigen en familieperspectief actief betrokken. ENSO Health verzorgt het projectmanagement van de Limburgse pilot, deze is begin 2022 succesvol afgerond. In de Aanpak Ketenveldnorm Limburg is de breed afgestemde en gedragen werkwijze vanuit alle perspectieven beschreven. Ook zijn we betrokken bij de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot financiering en privacy van de Ketenveldnorm.

Terug naar projecten

Contact