Inzetten op veerkracht en het bevorderen van gezondheid

In Maastricht zijn vier blauwe zorgwijken aangewezen waarin het concept Positieve Gezondheid wordt uitgewerkt. Het gaat om Limmel, Wyckerpoort, Wittevrouwenveld en Nazareth. Het is een vijfjarig traject, gestart in 2016, op weg naar meer gezondheid en betere kwaliteit van leven voor de inwoners. De beweging wordt gesubsidieerd door de gemeente Maastricht, Provincie Limburg en zorgverzekeraar VGZ.

Mischa Deusings-Klerks is coach Positieve Gezondheid. Mischa: “Ik benadruk altijd het grote belang van het zo vroeg mogelijk signaleren van problemen. Als iemand bijvoorbeeld financiële problemen heeft, is het goed om tijdig ondersteuning te organiseren. Probeer boven tafel te krijgen wat mensen écht willen veranderen en wat ze nog wél kunnen. Het voeren van het andere gesprek, het actief luisteren zonder in te vullen en advies te geven, brengt je bij de kern van de wens. Een deel van de klachten waarmee mensen bij de huisarts komen, heeft niet direct met een ziekte te maken. Achter slaapklachten of hoofdpijn kan een brede waaier aan problemen schuilgaan. Denk aan relatieproblemen, ontslag, ruzie met de kinderen of eenzaamheid. Het helpt als professionals goed samenwerken en doorverwijzen naar de juiste plek. Essentieel is dat mensen zelf meebeslissen over hun zorg. Met Positieve Gezondheid kun je de veerkracht ondersteunen, er voor zorgen dat mensen de touwtjes van het leven zelf in handen nemen.”

POSITIEVE GEZONDHEID, WAT IS DAT?

Positieve Gezondheid betekent dat er vanuit een totaal nieuw gezondheidsconcept wordt gedacht en gewerkt. Namelijk niet vanuit ziekte en behandeling maar vanuit veerkracht, functioneren en meedoen. Uit onderzoek komt naar voren dat het mensen lang niet alleen gaat om hun lichamelijke gezondheid. Ze vinden vooral een betekenisvol leven belangrijk. Positieve Gezondheid richt zich op de volgende aspecten: lichamelijke functies, mentaal welbevinden, zingeving, kwaliteit van leven, meedoen en dagelijks leven. Zo kunnen bijvoorbeeld eenzaamheid of werkloosheid een groter probleem zijn dan het ziek zijn. Als je dat weet, kun je samen met de cliënt, zijn netwerk en met professionals naar een oplossing zoeken.

Voor meer informatie over positieve gezondheid klik hier.

BLAUWE ZORG IN DE WIJK: ZO GAAT DAT!

In de pilot Blauwe zorg in de wijk werken verschillende partijen samen. Niet alleen de gemeente Maastricht, Envida, Radar, LEVANTO, XONAR, Trajekt, ZIO (huisartsen) en GGD Zuid Limburg doen mee, maar ook zorgverzekeraar VGZ, Provincie Limburg, Burgerkracht Limburg en Universiteit Maastricht. Partijen die samen sectoren en domeinen overstijgen, slaan hier de handen ineen. Het gaat bijvoorbeeld om gezinnen, jongeren en ouderen met problemen omtrent psychische gezondheid, ernstig overgewicht, financiële problemen en andere zaken. Sommige problemen worden zelfs van generatie op generatie doorgegeven. Het uiteindelijke doel is vraaggerichte, goed afgestemde integrale zorg die ook nog eens efficiënter is. Het is de kunst om geen zorg te blijven stapelen, maar een beweging te realiseren die voor échte positieve verandering bij cliënten en gezinnen zorgt. En wat we hier leren, dragen we uit naar de rest van de regio.

TRAININGEN POSITIEVE GEZONDHEID

Cisca van der Meijs, trainer Positieve Gezondheid: ‘Ieder mens krijgt te maken met tegenslagen in het leven op lichamelijk, psychisch, emotioneel en allerlei andere gebieden. Soms schudt je leven op de grondvesten en moet je eerst herstellen van de schok. Maar de meeste mensen blijken in staat hun verwachtingen bij te stellen en toch weer tot een kwalitatief goed en zinvol leven te komen. Bij Positieve Gezondheid kijk je vooral naar wat mensen nog wél kunnen. De focus verschuift naar de veerkracht van bewoners en naar wat hun leven betekenisvol maakt.’ Cisca traint wekelijks groepen met ongeveer twaalf deelnemers in Positieve Gezondheid. Het betreft onder anderen huisartsen, maatschappelijk werkers, wijkverpleegkundigen en medewerkers van de GGZ. Na de training krijgen de beroepskrachten de mogelijkheid deel te nemen aan coaching om de methode levend te houden. ‘We trainen beroepskrachten in het voeren van een ander gesprek met de cliënt. Hoe is het nu? Wat wil je? Wat is voor jou echt belangrijk? Wat zou je willen veranderen? Waar kijk je naar uit? Samen kunnen we met de gewenste steun de situatie veranderen. Hoe meer mensen werken en leven vanuit Positieve Gezondheid, hoe meer mensen uiteindelijk langer in een betere sociale omgeving met meer zingeving kunnen leven in de Maastrichtse woonwijken. Daarom trainen we niet alleen de professionals, maar organiseren we ook workshops Positieve Gezondheid voor bewoners in de wijken.’

Ambassadeur Jeanette:
‘Probeer er het beste van te maken’.

Jeannette Janzen is buurtbewoner en ambassadeur voor Positieve Gezondheid in haar wijk in Maastricht. Ze praat er graag over en helpt mensen met plezier. Jeannettes hobby is dansen. Op het eerste oog is Jeannette een vrolijke, energieke vrouw die je absoluut nog geen tweeënzeventig lentes zou geven. ‘Ik heb inderdaad een positieve instelling. Ik ben genezen van kanker, maar heb er klachten aan overgehouden die me soms belemmeren.’ Ze staat achter Positieve Gezondheid en het uitgangspunt om mensen een kader te bieden om zo zelfredzaam mogelijk te zijn. ‘Maar met de term Positieve Gezondheid heb ik soms moeite, omdat mensen daardoor misschien gaan denken dat ik de hele dag positief ben. Daar gaat het dus net níét over. Het gaat er om dat je er, binnen de mogelijkheden die je hebt, het beste van probeert te maken. Op sommige zaken, zoals ziektes of klachten, heb je vaak geen of nauwelijks invloed. Toch kun je op andere gebieden zoals sociale contacten zeker winst boeken.’

MEER INFORMATIE? KIJK OP: WWW.BLAUWEZORGINDEWIJK.NL

Bron: Nummer 1 Zorgspecial, Peter Swelsen

Terug naar inspiratie

Contact